Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 
Chúa Nhật, 29 tháng 05 năm 2022
 Lễ Chúa Nhật Thứ 7 Phục Sinh Năm C - Lễ Thăng Thiên
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Chúa Lên Trời   mp3 pdf
Đáp Ca: Chúa Lên Trời (Th.v 46)   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN Lễ Chúa Thăng Thiên   mp3 pdf
Dâng Lễ: Tình yêu mến   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Mừng Chúa lên Trời   mp3 pdf
Kết Lễ: Đừng Đứng Đó   mp3 pdf

Chúa Nhật, 05 tháng 06 năm 2022
 Lễ Chúa Nhật Thứ 8 Phục Sinh Năm C - Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Nguyện Xin Chúa Thánh Thần   mp3 pdf
Đáp Ca: Lễ Hiện Xuống. Th.V 103   mp3 pdf
  Lạy Chúa Thánh Thần.   mp3 pdf pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.   mp3 pdf
Dâng Lễ: Lễ Dâng   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Nguyện Thánh Linh   mp3 pdf
Kết Lễ: Thần Khí Chúa Sai Đi   mp3 pdf pdf

Chúa Nhật, 12 tháng 06 năm 2022
 Lễ Chúa Nhật Thứ 9 Phục Sinh Năm C - Lễ Chúa Ba Ngôi
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Vinh Quang Chúa   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 8   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng Lễ Chúa Ba Ngôi   mp3 pdf
Dâng Lễ: Của Lễ Con Dâng.   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Chúa Ba Ngôi   mp3 pdf
Kết Lễ: Xin Vâng   mp3 pdf