Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 
Chúa Nhật, 28 tháng 05 năm 2023
 Lễ Chúa Nhật Thứ 8 Phục Sinh - Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Nguyện Xin Chúa Thánh Thần   mp3 pdf
Đáp Ca: Lễ Hiện Xuống. Th.V 103   mp3 pdf
  Lạy Chúa Thánh Thần.   mp3   mp3 pdf pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.   mp3 pdf
Dâng Lễ: Lễ Dâng   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Thánh Thần Hãy Đến   mp3   mp3 pdf
Kết Lễ: Thần Khí Chúa Sai Đi   mp3 pdf pdf

Chúa Nhật, 04 tháng 06 năm 2023
 Lễ Chúa Ba Ngôi
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Vinh Quang Chúa   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Ca Đanien   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng Lễ Chúa Ba Ngôi   mp3 pdf
Dâng Lễ: Nén Hương Con Dâng   mp3 pdf pdf
Hiệp Lễ: Thiên Chúa Ba Ngôi   mp3 pdf
Kết Lễ: Xin Ngợi Khen Cha   mp3 pdf

Chúa Nhật, 11 tháng 06 năm 2023
 Lễ Mình Máu Thánh Chúa
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Tiệc Thánh Nhiệm Mầu   mp3 pdf
Đáp Ca: Hãy Ngợi Khen - Tv. 147   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô   mp3 pdf
Dâng Lễ: Tình Chúa Chiều Xưa   mp3 pdf pdf
Hiệp Lễ: Tiệc Thánh   mp3   mp3 pdf
Kết Lễ: Tiếng Hát Thiên Thu   mp3 pdf