Nick:  Pass:    
 » Đăng ký  » Quên mật mã 
Chúa Nhật, 27 tháng 05 năm 2018
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Vinh Quang Chúa   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 32 Chúa Ba Ngôi Năm B   mp3 pdf pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng Lễ Chúa Ba Ngôi   mp3 pdf
Dâng Lễ: Nén Hương Con Dâng   mp3 pdf pdf
Hiệp Lễ: Chúa Ba Ngôi   mp3 pdf
Kết Lễ: Xin Ngợi Khen Cha   mp3 pdf

Chúa Nhật, 03 tháng 06 năm 2018
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Tiệc Thánh Nhiệm Mầu   mp3 pdf
Đáp Ca: Thánh Vịnh 115-Mình Máu Thánh Chúa   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô   mp3 pdf
Dâng Lễ: Của Lễ Vẹn Toàn   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Bánh Trường Sinh   mp3 pdf
Kết Lễ: Nguồn Cậy Trông   mp3 pdf
  Chúa rộng lượng từ bi (TV. 129)   mp3 pdf

Chúa Nhật, 10 tháng 06 năm 2018
  Bài hátDownload
Nhập Lễ: Vào Đền Thánh.   mp3 pdf
Đáp Ca: Chúa rộng lượng từ bi (TV. 129)   mp3 pdf
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng CN 13 QN Năm C   mp3 pdf
Dâng Lễ: Hiến Dâng   mp3 pdf
Hiệp Lễ: Tình Ngài   mp3 pdf
Kết Lễ: Sống Có Mẹ.   mp3 pdf
  Sinh Nhật Thánh Gioan   mp3 pdf